Mobiliteit

Een goede en duurzame bereikbaarheid is essentieel voor het binden van bedrijven, het aantrekken van arbeidskrachten, toegang tot voorzieningen voor onze inwoners en het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar een goede bereikbaarheid is geen vast gegeven. Daarom werken we hieraan vanuit ons  voorwaardenscheppende programma Mobiliteit. Zonder aanvullende maatregelen leiden de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen (wonen en werken) tot extra knelpunten bovenop de al aanwezige  verkeersknelpunten.

Daarnaast dient de mobiliteit veilig, slim en duurzaam te zijn en bij te dragen aan de kwaliteit van de  leefomgeving. We leggen de verbinding met de thema’s wonen en werken, bijvoorbeeld rond de  stationsgebieden en met het organiseren van geschikte woon- en werklocaties in de nabijheid van multimodale bereikbare locaties (mobiliteitshubs). Dit geldt voor kleine en grote gemeenten. Samen ‘drukken’ we hiermee het autogebruik in de regio, ten gunste van de bereikbaarheid en leefbaarheid.

In de regionale Mobiliteitsagenda 2023-2027 zijn daarom als opgaven opgenomen:

  • Verbetering van de bereikbaarheid met omliggende regio’s
  • Regionale knelpunten verlichten
  • Bereikbaarheid verbeteren binnen de (nieuwe) verstedelijkte gebieden