Gebiedsontwikkeling

Een hoge kwaliteit van ruimte en leefomgeving is een van de drie kernwaarden in de strategische agenda. De opgaven op wonen, werken en bereikbaarheid zijn groot en urgent. Dezelfde urgentie ligt bij de energietransitie, klimaatadaptatie, natuur, landbouw, het realiseren van een circulaire economie en de
stikstofproblematiek. De grote opgaven voor onze regio spelen zich ook af op provinciale, nationale en zelfs  internationale schaal. Deze stapeling en de schaalgrootte van opgaven vraagt om samenhangende  oplossingen.

De grootste uitdaging is de ruimte zelf, want in verhouding tot alles wat we graag willen is de ruimte in onze regio beperkt. Er moet veel gebeuren op een klein oppervlak. Dat vraagt om keuzes, slimme combinaties en innovaties. Het vormgeven van deze keuzes, combinaties en innovaties doen we in de Regio Stedendriehoek met ons voorwaardenscheppende programma Gebiedsontwikkeling.

Het Rijk heeft de regie op de ruimte naar zich toe getrokken en vervolgens de provincies de opdracht  gegeven om tot gebiedsgerichte integrale oplossingen te komen, waarin alle opgaven moeten worden meegenomen. Dat betekent dat de provincies de nationale opgaven en doelen ruimtelijk vertalen, inpassen  en combineren met decentrale opgaven. Zo wordt duidelijk welke ruimtelijke keuzes moeten worden  gemaakt en waar ruimtelijke opgaven te realiseren zijn.

De stapeling van opgaven in de ruimte vraagt om een stevige en langjarige samenwerking tussen  overheden. Het Rijk, de provincies, de regio’s en de gemeenten maken in 2023 bestuurlijke afspraken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid energie, economie,  landbouw en natuur. De komende jaren is de Regio Stedendriehoek dan ook een belangrijke  gesprekspartner voor provincies en Rijk. Als Regio Stedendriehoek werken we in het programma Gebiedsontwikkeling samen met de provincies en waterschappen aan een Ruimtelijk regioverhaal en  maken we in een regioarrangement heldere, richtinggevende afspraken. Dit om ook aanspraak te kunnen  maken op financierings- of ondersteuningsmogelijkheden vanuit Rijk en provincies. Het Ruimtelijk  regioverhaal kan gevolgen hebben voor projecten en acties uit deze uitvoeringsagenda. De gemaakte  afspraken verwerken we in onze jaarplannen en bij het updaten van deze agenda.