Meest gestelde vragen

In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio.

Het bedrag voor de nieuwe Regio Deals bestaat uit verschillende rondes, ook wel tranches genoemd. Het geld wat wij als regio nu gaan ontvangen is de vijfde ronde of vijfde tranche. In totaal is er in deze ronde voor 22 regio’s 384,6 miljoen beschikbaar gesteld. Onze aanvraag voor de Regio Deal krijgt 20 miljoen van het Rijk. Van de regio (bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten, provincies) wordt verwacht dat zij minimaal hetzelfde bedrag investeren in de Regio Deal.

In 2020 kregen wij ook een deal met het Rijk van 7,5 miljoen euro. Toen was onze naam nog Cleantech regio en daar verwijst de Cleantech Regio Deal naar. Deze Cleantech Regio Deal loopt dit jaar af. De nieuwe Regio Deal heet ‘Sterker in 3D’.

Er hebben veel partners vooraf mee gedacht bij de aanvraag. Er zijn in de regio bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen bij kon aansluiten die een goed idee had. Dat zijn ondernemers, mensen uit het onderwijs, mensen van de wekgeversorganisaties, waterschappen, de cultuursector en noem maar op. Een stuurgroep bestaande uit onderwijs, ondernemers en overheden heeft uiteindelijk gezorgd dat er ook echt een aanvraag is ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het thema van deze propositie is ‘Sterker in 3D’. Waarbij de 3D’s staan voor Duurzaam, Divers en Dichtbij.

 • Duurzaam: het langdurig versterken van onze welvaart met behoud en versterking van ons groene karakter en met oog voor toekomstige generaties.
 • Divers: het vergroten van (economische) ontwikkeling door de bestaande verscheidenheid van onze regio te benutten en uit te breiden.
 • Dichtbij: het verkleinen van de afstand tot voorzieningen en tot elkaar.

Rond de zomer van dit jaar (dan zijn de afspraken met het rijk ongeveer rond) gaan we verder met de vervolgstappen om te komen tot ontwikkeling van initiatieven die in de eerste fase van dit traject zijn aangedragen. We geven dan aan wat nodig is voor initiatieven om bji de Regio Deal te passen, welke ondersteuning beschikbaar is en hoe de selectie er straks uit ziet.

In de aanloop naar de aanvraag zijn er veel ideeën en initiatieven opgehaald in de regio. Er zijn uiteraard ook eisen aan de Regio Deal gesteld door het Rijk. We zijn nu volop bezig met het vormgeven van deze Deal. Er worden afspraken gemaakt tussen Rijk, provincie, gemeenten en partners namens bedrijfsleven en onderwijs. Rond de zomer van dit jaar (dan zijn de afspraken met het rijk ongeveer rond) gaan we verder met de vervolgstappen om te komen tot ontwikkeling van initiatieven die in de eerste fase van dit traject zijn aangedragen. Tegen die tijd kunnen we u informeren over of er nog mogelijkheden zijn voor uw project/ initiatief.

Het (bestuurlijk) Partneroverleg is ingesteld voor de fase van Deal Maken. Ron König, voorzitter van de Regio Stedendriehoek zit het Partneroverleg voor.

Het Partneroverleg zorgt dat de Regio Deal er echt komt. De leden van het Partneroverleg komen in samenspraak tot het beste resultaat voor de Regio Stedendriehoek.

Het Partneroverleg zorgt voor:

 • De totstandkoming van het (concept) convenant voor de Regio Deal met daarin vastgelegde afspraken. Dit gaat in elk geval over:
 • Ambitie, aanpak en beoogde resultaten van de Regio Deal
 • Verdeling van middelen over de (programma’s en clusters van de) Regio Deal
 • Monitoring en evaluatie van de Regio Deal
 • Inrichting van de governance gedurende de looptijd van de Regio Deal
 • De (vervolg)fase van doorontwikkeling van initiatieven, selectiecriteria en inrichten van het selectieproces om zo te komen tot initiatieven die uiteindelijk onderdeel gaan vormen van de Regio Deal.
 • De gesprekken met het Rijk.

Het kader waarbinnen wordt gehandeld is de propositie ‘Sterker in 3D’ en de regionale uitvoeringsagenda 2023 – 2030 van de Regio Stedendriehoek. In deze fase worden deze in relatie gebracht tot de ambities en prioriteiten vanuit het Rijk.

Voor de zomer

 • Overeenstemming Rijk-Regio, alle besluiten rond
 • Startbijeenkomst met alle aangedragen initiatieven
 • Begin juli informatie over alle criteria, selectieproces, (onafhankelijke) beoordeling en doorontwikkeling

 

Na de zomer

 • Ondertekening van de Regio Deal
 • Beschikking vanuit het Rijk (najaar)
 • Ontwikkeltafels en doorontwikkelperiode
 • Projectvoorstellen aanmelden, beoordeling en selectie
 • Besluit opname projecten in Regio Deal
 • Formele subsidieaanvraag indienen bij kassier