De regio in vraag en antwoord

Wij zijn een samenwerkingsverband van drie O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Er werken ruim dertig gedreven en ondernemende mensen die verstand hebben van economie, landschap, stedelijke ontwikkeling, energiesysteem, gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Voor het samen aangaan van grote uitdagingen voor de toekomst van iedereen in de regio, zijn we actief in een heel groot netwerk in en buiten onze regio.

De Regio Stedendriehoek ligt in de provincies Gelderland en Overijssel. De regio bestaat uit acht gemeenten met samen bijna een half miljoen inwoners en op weg naar een kwart miljoen banen en veertigduizend bedrijven: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Het is een mooi stuk Nederland met dorpen en steden in aantrekkelijke streken van de Veluwe, de IJsselvallei en de Achterhoek.

Grafische kaart van Nederland met de regio als groene vlek

Er is werk aan de winkel om de welvaart en het goede leven in onze regio op peil te houden. Een duurzame arbeidsmarkt regel je niet in je eentje als gemeente, ondernemer of kennisinstelling. Goede bereikbaarheid en openbaar vervoer ook niet. Drinkwater of een gezonde bodem houden zich ook niet aan gemeentegrenzen. Kortom, je kunt de meeste uitdagingen niet lokaal succesvol aanpakken zonder naar het grote verband te kijken. Samen eraan werken maakt dat we ons deel van Nederland beter kunnen ontwikkelen. Daar zijn ondernemers, onderwijs en overheid in onze regio van overtuigd. De landelijke overheid in Den Haag vindt dat ook en wil steeds meer activiteiten en investeringen via de regio laten lopen. Met onze bijna half miljoen mensen zijn we ook een regio om serieus rekening mee te houden. Door als regio aanspreekbaar te zijn en ons zelf kenbaar te maken, hebben we meer invloed en halen we succesvoller investeringen binnen.

We werken aan verandering die goed is voor de hele regio. We kijken goed waar we samen aan kunnen sleutelen, waar we kansen en bedreigingen zien, wie met wie het beste aan de slag kan gaan: waar is samenwerking handig bij het versterken én behouden van de welvaart in onze regio? We werken met ‘brede welvaart’ voor ogen. Dat is een term die je steeds vaker voorbij ziet komen en omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast de vraag of je genoeg geld hebt om in je levensonderhoud te voorzien, gaat het om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, of we ons met elkaar verbonden voelen, onze persoonlijke ontplooiing en gevoel van veiligheid. Naast die kwaliteiten in het ‘hier en nu’, gaat het ook om het effect van onze manier van leven op het welzijn van mensen buiten de regio en van toekomstige generaties.

We voeren ook gezamenlijk lobby om beleid te beïnvloeden en extra geld binnen te halen voor kansrijke en vernieuwende projecten. Dat doen we bij provincies, Rijk en Europa. De aanvraag van de Regio Deal is daar een mooi voorbeeld. Wij zorgen dat zo’n aanvraag er komt en dienen dat in bij het Rijk. Zo’n deal levert in de praktijk minstens een verdubbeling van de investeringen op, naast het geld van het Rijk.

De regio staat voor de belangen van de gehele Regio Stedendriehoek. De opdracht is om de regionale samenwerking aan te jagen en samen met alle partijen te komen tot ‘1+1=3’. Je bereikt meer door je krachten te bundelen. Als regio kunnen we zo grotere projecten aanpakken dan als losse gemeente. In die projecten vinden gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen elkaar en de regio is de aanjager. Een goed voorbeeld is het logistiek ecosysteem A1/IJssel. Wij willen het vervoer meer over water in plaats van de weg stimuleren door de bevaarbaarheid van de IJssel op peil te houden, de bereikbaarheid van de havens in de regio te garanderen en de havens te versterken en te verduurzamen.

Dat staat in onze uitvoeringsagenda. We hebben al het werk van de regio samengebracht in zes programma’s.

 1. Slimme, groene verstedelijking
 2. Vitaal landelijk gebied
 3. Regionale economie van de toekomst
 4. Mobiliteit
 5. Gebiedsontwikkeling
 6. Energiesysteem

Om meer te weten te komen over de inhoud, kun je onze uitvoeringsagenda hier lezen. Onder de zes programma’s hangen doelen, waar we mee aan de slag zijn. Een indruk van waar we samen voor gaan:

 

 • 24.000 nieuwe woningen en verduurzamen van bestaande wijken
 • passende huisvesting van arbeidsmigranten
 • circulair aanbesteden en circulair bouwen
 • voldoende studenten- of jongerenhuisvesting
 • meer gebruik van waterstof
 • ondersteunen van innovatieve jonge bedrijven en doorgroeiende bedrijven die bijdragen aan de doelen van de regio
 • behouden van (streek) buslijnen en beschikbaarheid van openbaar vervoer
 • meer kringlooplandbouw en biologische landbouw
 • bedrijven helpen bij meer circulaire bedrijfsvoering
 • loketfunctie voor vraagstukken van agrariërs en andere bedrijven in de agrarische sector

Voor iedereen geldt: samen staan we sterker. We kunnen samen onze stem beter laten horen en fondsen binnenhalen waar dat ons alleen minder goed lukt. Ondernemers hebben voordeel van onze kennis- en netwerkfunctie. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen op het gebied van duurzaamheid. Ook werken wij samen met Saxion binnen verschillende programma’s waarin het ondersteunen van jullie als ondernemers in de regio centraal staat. We helpen jullie om circulair en innovatief te ondernemen om samen met ons de regionale economie van de toekomst vorm te geven. Ook kunnen wij je in contact brengen met andere ondernemers waardoor je grotere uitdagingen samen kunt oppakken.

Elke inwoner heeft baat bij goede voorzieningen, een fijne woon- en werkplaats, een goede toekomst. Regio Stedendriehoek werkt samen met mensen uit het onderwijs, overheid en ondernemers om deze toekomst waarheid te laten worden. Je kunt denken aan goede bereikbaarheid met wegen en bruggen, goed openbaar vervoer, voldoende vakmensen voor onze bedrijven, goede opleidingen voor onze jongeren, meer en duurzamer woningen, ons energiesysteem, landbouwtransitie, genoeg water voor nu en in de toekomst, ruimte voor het landelijk gebied. En dat alles altijd met in ons achterhoofd dat ook de generaties na ons hier nog lang en prettig kunnen leven.

De acht gemeenten die de samenwerking financieren bepalen samen de onderwerpen. Dat gebeurt in het dagelijks bestuur, waar alle gemeenten een plek in hebben. Wij zijn voortdurend in gesprek met bewoners en ondernemers, waardoor we vrij precies weten waar we in moeten investeren. Ook legt het Rijk en de provincies taken neer bij de regio, bijvoorbeeld voor een Regionale Energiestrategie. We doen eigenlijk niets zonder dit te onderzoeken in de regio. Ook maken we gebruik van andere informatiebronnen zoals Brede Welvaart monitor en CBS.

Daarnaast is er een Strategische Board. Deze board is geen bestuur maar een groep mensen die elkaar informeel ontmoet en helpt bij onze lobby en het vinden van nieuwe invalshoeken om de puzzels in onze regio te leggen. De board is in juni 2023 gestart en bestaat uit een groep invloedrijke mensen uit de regio onder voorzitterschap van burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts.

Elke gemeente draagt per inwoner een bepaald bedrag af: de inwonersbijdrage. Vanuit die bijdrage financieren wij de werkorganisatie. Veel collega’s zijn niet fulltime bij ons aan de slag, zij werken bijvoorbeeld in dienst van één van de acht gemeentes en besteden een deel van hun tijd aan onderwerpen voor Regio Stedendriehoek. Voor de uitvoering van bepaalde projecten en programma’s krijgen we subsidies vanuit Rijk of provincie. We publiceren elk jaar zowel de begroting als de jaarstukken op onze website. Een misverstand over de regio is dat er een groot investeringsbudget is en dat we ook projecten van anderen financieren. Dat is niet het geval.

Wij hebben werkplekken in de regio waar collega’s werken en samenkomen. Onze hoofdlocatie is de gasfabriek aan de Zutphenseweg in Deventer. Daarnaast is er een werkplek op het Zwitsalterrein in Apeldoorn en in het Pakhuis in Zutphen. Veel collega’s werken vanuit het gemeentehuis of andere samenwerkingspartners van waaruit ze aan ons verbonden zijn.