Voortgangsrapportage RES

Het Nationaal Programma RES heeft met de 30 RES-regio’s in Nederland afgesproken dat iedere twee jaar op 1 juli de voortgang wordt gerapporteerd in een voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage beantwoord voor onszelf de vraag of de Regio Stedendriehoek op koers ligt om het bod, de ambitie van 1.07 TWh grootschalige elektriciteitsopwek via hernieuwbare energie, in 2030 te realiseren.

Samengevat is op dit moment 0,31 TWh aan grootschalige energieopwek in onze regio gerealiseerd. Volgens de rekenmethodiek die is voorgeschreven door NPRES verwachten we op basis van de huidige stand van zaken in 2030 0,48 TWh energie op te wekken uit grootschalige hernieuwbare energie. Op basis van onze eigen regionale kennis en kunde zijn we positiever en denken we op basis van de huidige stand van zaken in 2030 0,65 TWh energie op te wekken.

In deze voortgangsrapportage geven we aan in hoeverre de resultaten van RES zijn verankerd in het omgevingsbeleid en welke instrumenten daarvoor zijn gebruikt. Is er al een plan MER uitgevoerd? Hoe verloopt de participatie? Welke relaties hebben we gelegd met andere (ruimtelijke) thema’s in het gebied? Welke knelpunten en belemmeringen signaleren we? En welke handelingsperspectieven zijn er om ons bod te realiseren?

 

Download het rapport hier

 

Nieuws
Meer nieuws