Van 13 februari tot en met 20 maart 2023 kunt u uw mening geven over de onderzoeksagenda milieu Windbeleid en Regionale Energiestrategie. In de onderzoeksagenda staat hoe we de milieueffecten van verschillende locaties voor windparken en zonnevelden gaan onderzoeken.

Wat is een onderzoeksagenda milieu

De onderzoeksagenda heet officieel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie staat wat we precies willen onderzoeken, hoe dit gebeurt en hoe we mensen en organisaties hierbij gaan betrekken. In de onderzoeksagenda staat ook om welk gebied het gaat en wat we niet gaan onderzoeken, zoals zon op daken. De invloed daarvan op het milieu is gering.

Reageren

We nodigen u uit om de onderzoeksagenda te lezen en een reactie te geven. Bijvoorbeeld:

  • Welke kansen en dilemma’s ziet u voor de provincie, voor het opwekken van wind- en zonne-energie en warmte?
  • Mist u onderzoeksthema’s? Zo ja welke?
  • Wat zou u specifieker onderzocht willen hebben in het effectonderzoek en waarom?

Op de website kun u lezen hoe u kunt reageren.

Digitale informatiebijeenkomsten

We organiseren een aantal digitale bijeenkomsten waarin we de reden en aanpak van het milieuonderzoek toelichten en vertellen wat er in de onderzoeksagenda staat.

  • Donderdag 2 maart en woensdag 8 maart 2023 van 15.30 tot 17.00 uur voor professionals (overheden, energiecoöperaties, milieuorganisaties, enzovoort).
  • Dinsdag 7 maart 2023 van 19.30 tot 20.45 uur voor inwoners en belangvertegenwoordigers.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor 1 van deze bijeenkomsten tot en met dinsdag 28 februari 2023 via de website.

Reactienota

Na de inspraakperiode stellen we een reactienota op. Hierin ziet u hoe we uw reactie gebruiken bij het bepalen van de inhoud en aanpak van het milieuonderzoek (m.e.r.). We vragen ook aan gemeenten, de commissie m.e.r en belangengroepen om een reactie. Gedeputeerde Staten stellen daarna de onderzoeksagenda (NRD) en de reactienota vast. Dit is het uitgangspunt voor het milieuonderzoek. (Plan-MER)

Vervolg: het milieuonderzoek (Plan-MER)

Op basis van de onderzoeksagenda start het milieuonderzoek (Plan-MER). Het milieuonderzoek is in de eerste plaats een objectieve studie naar (mogelijke) milieueffecten van windparken en zonnevelden. We maken geen keuzes voor locaties. Dat gebeurt later door het bevoegd gezag. Voor grote windparken is dat de provincie. Voor zonnevelden zijn dat vaak de gemeenten. Gemeenten en provincie kunnen deze locaties vastleggen in hun beleid en verordeningen. Sommige regio’s en gemeenten doen ook milieuonderzoek voor hun eigen regio of gemeenten. We maken over en weer gebruik van de resultaten.

Aanpassen provinciaal windbeleid

We gaan het huidige provinciaal windbeleid aanpassen zodat het beter aansluit bij de energiestrategieën die de energieregio’s gemaakt hebben. Nu is het provinciale windbeleid nog vrij ruim. Op veel plekken kan een energiecoöperatie of een energiebedrijf met een plan voor een zonneveld komen. Dat is niet wat we willen. We willen meer regie op waar windparken en zonnevelden komen. Dat geeft ook meer duidelijkheid aan energiebedrijven én inwoners. Daarom passen we het windbeleid straks aan. Het milieuonderzoek gebruiken we om de goede afwegingen te maken.

Meer informatie: www.gelderland.nl/planmerwindbeleid

21 februari 2023