Foto van zonnepark bij Wilp

Het proces

De RES 1.0 laat zien waar we in november 2021 stonden in het proces. Dat proces startte in 2018 en loopt nog door tot 2030 (en daarna). We gingen in 2018 aan de slag met regionale en lokale ateliers. In deze ateliers verkenden we wat de mogelijkheden zijn voor grootschalige energie-opwek in de regio. De uitkomsten hiervan bundelden we in de Concept-RES. Op dit concept konden volksvertegenwoordigers, inwoners en het maatschappelijk middenveld reageren via de ateliers. Al deze reacties namen wij vervolgens mee bij het maken van de Ontwerp-RES. In deze Ontwerp-RES werd de wind- en zon strategie steeds duidelijker. De Ontwerp-RES legden we voor aan inwoners, organisaties en volksvertegenwoordigers met als doel met elkaar te spreken over de keuzes en deze goed te onderbouwen, zodat er breed draagvlak ontstaat. Vanuit de volksvertegenwoordigers kwamen er verschillende moties en amendementen (vaak gebaseerd op inspraakreacties van inwoners), deze verwerkten we in de uiteindelijke RES 1.0 van onze regio (toen nog Cleantech Regio).

Ons bod

Het bod is de hoeveelheid energie dat wij maximaal kunnen opwekken in onze regio. Hierbij analyseerden we de landschappelijke kenmerken van onze regio die we niet willen verstoren. Daarmee is het bod gebaseerd op wat er maximaal mogelijk is binnen ons prachtige regionale landschap. We keken daarbij niet naar gemeentegrenzen, opgaven per gemeente of de verhouding van de benodigde opwek in relatie tot huidig en toekomstig gebruik van energie. Gemeentes hebben de inspanningsverplichting op zich genomen om de bestuurlijke afspraken in de RES 1.0 te verankeren in het lokale omgevingsbeleid. De bijdragen per gemeente moeten uiteindelijk optellen tot het regionale bod.

In de RES 1.0 legden we ons actuele bod vast voor het opwekken van 1,07 TWh (terawattuur) grootschalige hernieuwbare energie. Onze ambitie is om dit bod, dat hieronder is gevisualiseerd, vóór 2030 te realiseren.

Infographic met daarop uitgelegd hoe het bod RES 1.0 is opgebouwd: 0.11 twh windenergie, 0.51 twh zon op dak, 0.45 twh zon op land