RES 1.0: het proces & ons bod

Het RES 1.0 document laat zien waar we in november 2021 stonden in het proces dat in 2018 is gestart en doorloopt tot 2030 en daarna. We zijn bij de start aan de slag gegaan met regionale en lokale ateliers. In deze ateliers is verkend wat de mogelijkheden zijn voor grootschalige energie-opwek in de regio. De uitkomsten hiervan zijn gebundeld in de Concept-RES. Op deze Concept-RES zijn vanuit volksvertegenwoordigers, maatschappelijk middenveld en inwoners reacties binnengekomen die wij via de verschillende lokale en regionale ateliers hebben meegenomen in het proces naar de ontwikkeling van de Concept-RES. In deze Concept-RES zijn de wind en zon strategie verder uitgekristalliseerd. Landelijk hadden provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk met elkaar afgesproken dat de RES 1.0 op 1 juli 2021 gereed zou zijn. In de regio Stedendriehoek hebben we echter een half jaar extra tijd genomen om het ontwerp van de RES aan inwoners, organisaties en volksvertegenwoordigers voor te leggen. We willen hiermee bereiken dat helder is waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en dat er een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat voor de strategie. Bij de bespreking van de Concept-RES door volksvertegenwoordigers zijn de inspraakreacties betrokken bij het indienen van moties en amendementen. De inzichten die dit proces hebben opgeleverd zijn verwerkt in de totstandkoming van de RES 1.0 van onze regio, die toen nog de Cleantech regio heette.

Het regionale bod in de RES 1.0 is tot stand gekomen na een zorgvuldige analyse van de landschappelijke kenmerken die we niet willen verstoren. De basis van ons bod ligt daarmee in het maximale laadvermogen van ons landschap. Er is daarbij niet gekeken naar gemeentegrenzen, opgaven per gemeente of de verhouding van de benodigde opwek in relatie tot huidig en toekomstig gebruik van energie. Gemeentes hebben de inspanningsverplichting op zich genomen om de bestuurlijke afspraken in de RES 1.0 te verankeren in het lokale omgevingsbeleid. De bijdragen per gemeente moeten uiteindelijk optellen tot het regionale bod.

In de RES 1.0 hebben we ons actuele bod vastgelegd voor het opwekken van 1,07 Twh grootschalige hernieuwbare energie. Onze ambitie is om dit bod, dat hieronder is gevisualiseerd voor 2030 te realiseren.

Nieuws
Meer nieuws