Vooruitblik naar RES 2.0

Momenteel werkt de RES regio Stedendriehoek aan een herijking van de RES 1.0. Er hebben zich sinds de vaststelling van RES 1.0 verschillende ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding zijn om toe te werken naar een RES 2.0.

De eerste aanleiding wordt gevormd door de netcongestie. In de Provincies Gelderland, Flevoland, Friesland en grote delen van Noord-Holland en Zeeland heeft het elektriciteitsnet haar maximale capaciteit bereikt voor terugleveren van energie aan het net én voor het leveren van stroom aan grootverbruikers zoals scholen, bedrijven, ziekenhuizen en nieuwe woningbouwprojecten. Hier wordt door de netbeheerders hard aan gewerkt.

De afgelopen jaren verder is duidelijk geworden dat de instandhoudingsplicht van de wespendief die open rondom de Veluwe leeft ervoor zorgt dat windinitiatieven hier vooralsnog zeer beperkt mogelijk zijn. Er lopen verschillende onderzoeken naar het verminderen van aanvaringen van vogels met windmolens en (on)mogelijkheden voor windenergie in onze regio. Hiermee wordt de komende periode duidelijker wat we voor 2030 kunnen realiseren.

Ten derde is er een enorme ruimtevraag; voor woningbouw, bedrijventerreinen, de landbouwtransitie en behoud ons waardevolle landschap en natuur. Alleen door opgaven te combineren, kunnen we tot een oplossing komen voor deze grote vraagstukken. De RES is van oorsprong een sectorale strategie over de hoeveelheid hernieuwbare energie die we gaan opwekken, maar is daarmee niet op zichzelf staand te realiseren. In de regio werken we daarom steeds nauwer samen om opwek, energiebesparing en het energiesysteem integraal onderdeel van alle regionale opgaven te maken.

Om onze gezamenlijke ambitie te realiseren is een herijking van de RES 1.0 nodig, die leidt tot een RES 2.0. Het opstellen van de RES 2.0 geeft ons de ruimte om eerder gemaakte keuzes te heroverwegen op grond van nieuwe inzichten en uitspraken te doen over het bod van 1,07 TWh. Hierbij hanteren wij een pragmatische aanpak met focus op kansen en draagvlak zonder de realiteit uit het oog te verliezen en waarbij wij ons bod van 1,07 TWh blijven nastreven. Wij richten ons erop om in de loop van 2025 de herijkte RES 2.0 voor de regio Stedendriehoek vast te kunnen stellen.

Nieuws
Meer nieuws