RES

Voortgangsrapportage: groei duurzame opwek steeds meer zichtbaar, nog wel stappen te zetten

28 juni 2023

De RES-regio Stedendriehoek zet goede stappen om de klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd gaan we door op het ingeslagen pad om tot nog meer opwek van duurzame zonne- en windenergie te komen. Deze groei van duurzame opwek in onze regio wordt steeds meer zichtbaar. Vooral als het gaat om het realiseren van Zon op Land. Dat is een van de conclusies uit de eerste voortgangsrapportage van de Regio Stedendriehoek die is vastgesteld door de colleges van de betrokken gemeenten, waterschappen en provincie in onze regio.

RES staat voor Regionale Energie Strategie. De Regio Stedendriehoek – voorheen Cleantech Regio – is een van de dertig Nederlandse energieregio’s. In 2021 hebben alle RES-regio’s voor de eerste keer beschreven wat hun bijdrage is aan het halen van het landelijke doel. Dat doel is om in 2030 35 Terrawattuur, afgekort TWh, duurzame zonne- en windenergie op te wekken. Dit is één van de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. De RES 1.0 van de Regio Stedendriehoek is eind 2021 vastgesteld door alle betrokken gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel. Daarin is de ambitie opgenomen om vanaf 2030 elk jaar 1,07 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Dat noemen we ons bod, de bijdrage aan het halen van het landelijke doel.

Toenemende urgentie

In deze voortgangsrapportage geven we aan hoe ver wij staan met de realisatie van ons bod en geven wij een doorkijk naar 2030. Jan Willem Wiggers, voorzitter van de Stuurgroep RES Stedendriehoek, is voorzichtig positief: “Het is nog te vroeg om aan te geven of we onze ambities kunnen realiseren. Duidelijk is dat we stappen maken, maar we moeten de komende tijd stevig aan de slag om de ambities waar we gezamenlijk voor staan te realiseren.” De urgentie voor opwek van duurzame energie is sinds de vaststelling van de RES 1.0 alleen maar gegroeid. Door de stijgende energieprijzen, wens voor onafhankelijkheid en de aangescherpte klimaatambities van het Rijk.

De energietransitie maken we samen

Voorzitter Wiggers: “Er zijn bijvoorbeeld knelpunten die het extra moeilijk maken om onze ambities voor 2030 te realiseren. De instandhoudingsplicht van de wespendief maakt het op korte termijn niet mogelijk om in onze regio windinitiatieven te realiseren op en nabij de Veluwe. Het windbod blijft dan ook achter op ons bod. Maar ook de landelijke problematiek van netcongestie heeft weerslag op de realisatie van onze ambities. Voornamelijk op de ambities voor grootschalige Zon op Gebouw projecten en de kans voor realisatie van Zon op Land. De realiteit is tegelijkertijd dat onze leefomgeving gaat veranderen als gevolg van de energietransitie. Maar ook andere opgaven zoals woningbouw, ruimte voor de landbouw en om te ondernemen, mobiliteit en natuurontwikkeling hebben invloed op onze leefomgeving. Allemaal thema’s die zorgvuldig in de beperkte ruimte moeten worden ingepast met behoud van ons landschap. Daarom is het belangrijk dat we deze energietransitie met elkaar doen: bedrijven, inwoners en overheid. Het gaat uiteindelijk om onze gezamenlijke leefruimte.”

Gerelateerd
Meer berichten