Gebiedsontwikkeling

Regioarrangement Regio Stedendriehoek: samen werken aan ruimtelijke keuzes

25 januari 2024

Vijf mooie gemeenschappelijke opgaven als klinkend resultaat van een intensieve samenwerking afgelopen jaar tussen gemeenten, waterschappen en provincies, dat is het regioarrangement. In dit document beschrijven wij hoe we vanaf nu intensiever willen samenwerken in onze ruimtelijke ontwikkeling. Er komen heel veel opgaven op ons af die ruimte vragen. We weten dat ruimte schaars is en er daarom samenhangende keuzes nodig zijn waar we welke functies en programma’s een plek zullen geven. Dat stroomlijnen we vanaf nu rond de vijf hoofdopgaven die in het regioarrangement zijn omschreven. We ontwikkelen zo gezamenlijk ruimtelijk perspectief.

Luchtfoto van IJssel bij Zutphen

Ans Mol, gedeputeerde van provincie Gelderland licht toe: ‘Dit regioarrangement is de basis voor de ruimtelijke uitdagingen waar we dag in dag uit, nu en straks mee te maken hebben. Ik ben blij dat we met elkaar goed in dialoog zijn over de belangrijkste opgaven voor de Stedendriehoek. Dit document is bestuurlijk vastgesteld door alle gezamenlijke overheden in de regio. Ook provincie Overijssel heeft in dit proces meegedacht. Dit is echt samenwerking ‘volgens de bedoeling’ van de Omgevingswet en daar ben ik trots op en bouwen we graag verder uit.’

Blik op 2050

In het regioarrangement staan geen concrete plannen maar wel een beschrijving van de opgaven die zo belangrijk zijn dat ze onze gezamenlijke regionale agenda de komende jaren tot 2050 zullen bepalen. Bovenaan die lijst? Verstedelijking in balans. Door het Rijk werd Regio Stedendriehoek afgelopen oktober namelijk een ‘kansrijke regio voor een verdere verstedelijking in balans met de waardevolle leefomgeving’ genoemd. Maar hoe combineren wij de roep om (nog) meer woningen, meer werkgelegenheid, en dus meer mobiliteit en energiebehoefte, met het behoud van onze groene omgeving en zorgen wij voor een goede verdeling over de regio? Om deze vraag te beantwoorden is meer onderzoek nodig, dat wij in 2024 graag in samenwerking met het Rijk oppakken.
De overige vier opgaven in het regioarrangement zijn:

  • De ontwikkeling van de corridors a1/a50, om bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren
  • De bevaarbaarheid van de IJssel, waarbij gekeken wordt naar een combinatie van aanpak van droogte, hoogwaterveiligheid en het economische belang van een doorvaarbare IJssel
  • Vitaal landelijk gebied, gericht op de balans tussen economisch en sociaal-maatschappelijk perspectief en de belangrijke transities gericht op natuur, klimaat en bodemverbetering.
  • De Veluwe, met unieke uitdagingen rondom natuur, landschap, bodem, water én vrijetijdseconomie.

Het vervolg

Op dit moment zijn er meer vragen dan antwoorden. Maar dat is ook precies de bedoeling van het regioarrangement. Bestaand beleid wordt erin gebundeld, er wordt geen nieuw beleid vastgesteld. Het is een startdocument, van waaruit verder wordt samengewerkt. Het komende jaar zullen we hiermee aan de slag gaan. Hierbij betrekken we ook onze (nu nog informele) raadsadviescommissie en de raadsleden van de acht deelnemende gemeenten.