Slimme Groene Verstedelijking

Versterken stationsgebieden

In 2030 zijn  de stationsgebieden in Apeldoorn, Deventer, Zutphen en de spoorzone Voorst levendige woon-, werk-, onderwijs- en innovatiehotspots.

Door veranderingen in wonen en werken komen stationsgebieden nadrukkelijk in beeld als  ontwikkelopgave. We ontwikkelen de stationsgebieden naar een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor een mix van wonen, werken, voorzieningen en onderwijs (mbo, hbo en wo). Dat geeft een stevige impuls aan de leefbaarheid van onze regio. We zetten in op het versterken van de mobiliteitsfunctie voor  voetgangers en fietsers, OV en deelmobiliteit. Integrale gebiedspecifieke oplossingen zorgen dat we tegelijkertijd kijken naar nieuwbouw van woningen, naar onderwijsfaciliteiten en werklocaties, die in balans moeten zijn met bereikbaarheidsopgaven en duurzaamheidsopgaven.

Bij de stationslocaties in Apeldoorn en Deventer ontwikkelen zich een tweetal interessante consortia van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Deze samenwerkingen richten zich op een veilige, gezonde en duurzame inrichting. Daarbij maken ze gebruik van nieuwe digitale technieken en stimuleren toepassing ervan in het onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

De Kien in Deventer en het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn zijn belangrijke  kennispartners: niet alleen voor de ontwikkeling van de stationslocaties in de regio Stedendriehoek, maar voor de realisatie van verstedelijkingsopgaven in algemene zin. Met hun innovatie- en talentontwikkelingsprogramma’s zijn ze een belangrijke kennispartner bij maatschappelijke opgaven en transities op gebied van duurzaamheid, digitalisering en veiligheid. Samenwerking met start-ups en scale-ups is daarbij onmisbaar.

Daarnaast leggen we verbinding met de thema’s duurzaamheid en energietransitie door in te zetten op schone mobiliteit en de fiets op de eerste plaats te zetten voor lokale en regionale verplaatsingen, aanleg van laadvoorzieningen voor batterijen en waterstofcellen en aanwijzing van zero-emissiezones in Apeldoorn en Deventer.

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Versterken we de ontwikkeling van De Kien in Deventer en de Spoorzone in Apeldoorn, waaronder het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering.
  • Bieden we ontwikkelruimte aan onze regionale onderwijspartijen.
  • Versterken we in de regio de interactie tussen studenten, docenten, onderzoekers en het bedrijfsleven ten behoeve van onze regionale opgaven.
  • Stimuleren we impactvol ondernemen door start-ups en scale-ups te ondersteunen.
  • Realiseren we voldoende studenten- of jongerenhuisvesting via het regionale woningbouwprogramma.
  • Zetten we in op een goede bereikbaarheid: een versnelling van de Berlijn-trein, het goederenvervoer  zo snel mogelijk van het bestaande tracé af en het intensiveren van het personenvervoer op de  bestaande spoorlijn door onze regio.
  • Creëren we een lerend district rondom de Kien en het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering ten behoeve van maatschappelijke opgaven die samen komen in de leefomgeving.