Regionale Economie van de Toekomst

Toekomstbestendige bedrijventerreinen en werklocaties

We regisseren investeringen in bedrijventerreinen en werklocaties, zodat deze passen bij een productieve, duurzame toekomst.

Bedrijventerreinen blijven ook in de toekomst de werkplek waar ondernemers toekomstbestendig kunnen  ondernemen. De regio versterkt met alle betrokkenen de toekomst- en klimaatbestendigheid van deze  bedrijventerreinen door het faciliteren van herstructurering, revitalisering, verduurzaming, beveiliging en het vergroten van de organisatie- en participatiegraad.

Bedrijven willen van het gas af en overschakelen  naar duurzame energie, reststromen uitwisselen en afvalstromen verwerken tot nieuwe producten. Door te investeren in energietransitie en verduurzaming,  besparen ze op kosten en grondstoffen en bieden ze een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving voor  medewerkers.

We maken ons sterk voor de ontwikkeling van decentrale en duurzame energiesystemen, op een  afgebakend geografisch gebied. Dit hangt nauw samen met de transitie die nodig is om zonder aardgas te voorzien in de warmtebehoefte van bedrijven in onze regio. We hebben daarbij aandacht voor energieopslag als noodzakelijke voorziening om pieken en dalen in die duurzame energiesystemen op te vangen. Ook het mogelijk maken van de productie van groene waterstof en toepasbaarheid van waterstof in ons toekomstig energiesysteem hoort bij de aanpak.

De regio bouwt mee aan een toekomstbestendige infra voor energie. We werken aan het vergroten van de regionale samenwerking op het gebied van energieopwekking, bijvoorbeeld door de oprichting van een gebiedscoöperatie waarin lokale coöperaties samenwerken. Onderdeel hiervan is het in korte ketens kunnen uitwisselen van energie tussen bedrijven onderling, het maken van afspraken en krachtenbundeling op de juiste schaalgrootte..

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Verkennen we in 2023 op welke bedrijventerreinen het realiseren van parkmanagement kansrijk is om een impuls te geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen.
  • Faciliteren en ondersteunen we bedrijventerreinen met het ontwikkelen van smart energy hubs (decentrale opwek, opslag en distributie van energie) en bouwen daarin een kennispositie op, ook als het gaat om de gemeentelijke rolneming in dergelijke decentrale energiesystemen
  • Helpen we bedrijventerreinen met verduurzaming, herstructurering, revitalisering en beveiliging.
  • Vergroten we de organisatiegraad en participatiegraad van bedrijventerreinen en werklocaties.
  • Voeren we lobby voor capaciteitsvergroting en verzwaring van het (energie)netwerk.