Vitaal Landelijk Gebied

Perspectief voor agrarisch ondernemerschap

Er is nog veel onzekerheid over de uitwerking en gevolgen van de stikstofaanpak, zeker voor agrarische ondernemers. Het rijk heeft een deel van de aanpak bij de provincie gelegd die hierover op 1 juli 2023 moet komen met een bod. Vanuit de Regio Stedendriehoek zitten wij aan tafel bij de opgavetafel Veluwe van de provincie Gelderland om zicht te houden op de aanpak. Wij letten daarbij vooral op het behoud van het agrarisch perspectief, logische versterking van natuur, en de rol die voor de gemeenten en regio daar uit volgt. We streven naar toekomstbestendige landbouw- en voedselsystemen die bijdragen aan een aantrekkelijk landschap, meer biodiversiteit en vermindering van impact op milieu en klimaat, met behoud
van perspectief voor de agrarische sector.

Ruimte blijven bieden aan agrarisch ondernemerschap vraagt om verkenningsruimte en experimenteren in de praktijk voor boeren en de hele agro- en foodketen, waaronder onderzoeksorganisaties, onderwijs,  overheid en consumenten. De focus ligt daarbij op de omvorming naar meer natuurinclusieve  landbouwsystemen, productie voor de korte ketens en neventakken, zoals energie, zorg of toerisme.

De veranderkracht van ondernemers in onze regio is groot. Om te kunnen veranderen zijn nieuwe passende bedrijfsmodellen nodig. Via partners als De Innovatie Coöperatie en Saxion zetten we in op het vergroten van de kennis van ondernemers en verbinden we ondernemers in netwerken, bijvoorbeeld op het gebied van korte ketens (zoals Super die Boer) of natuurinclusieve landbouw.

Ondernemers gaan samen op zoek en proberen dingen uit. Dit kan niet zonder een krachtig netwerk dat experimenteerruimte en nieuwe inzichten aanreikt.

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Ondersteunen we ondernemers via de Innovatie Coöperatie bij het realiseren van innovatieve ideeën die bijdragen aan toekomstbestendige bedrijfsmodellen en natuurinclusieve bedrijfsvoering.
  • Organiseren we een loketfunctie voor agrariërs en bedrijven uit de agrofood keten voor vraagstukken
    aangaande de landbouwtransitie.
  • Ontwikkelen we prototypes van toekomstbestendige bedrijfsmodellen die bijdragen aan de transitie van de landbouw. We denken hierbij onder andere aan extensivering, duurzame toepassing en teelt van eiwit, biobased bouwmaterialen en neventakken zoals zorg, energie, lokaal voedsel, recreatie, agro-toerisme.
  • Vertalen we de ontwikkelde prototypes en rollen we deze uitrollen naar de praktijk. Hierbij faciliteren wij kennisdeling en begeleiding door experts in de vorm van agrarische studiegroepen en  kennisnetwerken.
  • Versterken we de natuurinclusieve bedrijfsvoering in een robuust landschap door inzet van scholing over een gezonde bodem en natuurinclusieve landbouw, versterken we het netwerk en de ondersteuning van samenwerkingsverbanden.
  • Stimuleren we de overstap naar kringlooplandbouw en doorgroei naar biologische landbouw.
  • Ondersteunen we de realisatie van een agritechniekhub waarbij de loonwerk- en  mechanisatiebedrijven een belangrijke rol krijgen in de agrarische transitie en ontwikkeling van het buitengebied.
  • Leveren we input voor het uitvoeringsprogramma van de provincie Gelderland onder het VLGG (vitaal landelijk gebied Gelderland) en het PPLG (Provinciaal Programma Landelijk Gebied) via diverse opgavetafels: Veluwe, Achterhoek en West Overijssel. Dit samen nemen we tevens mee in ons regioarrangement.