Regionale Economie van de Toekomst

Logistiek ecosysteem A1/IJssel

We versterken de samenwerking in de logistiek om goederentransport te verduurzamen, slimmer te organiseren en meer vaart in de havens te realiseren. De A1-corridor is een onderdeel van een belangrijk
internationaal transportnetwerk waar dagelijks veel bedrijven gebruik maken van spoor-, water- en  snelwegen richting binnenlandse en buitenlandse afzetmarkten. De logistieke sector biedt omvangrijke  werkgelegenheid.

De regio werkt aan het verbeteren en verduurzamen van de transportinfrastructuur. We willen het vervoer over water in plaats van de weg stimuleren door de bevaarbaarheid van de IJssel op peil te houden, de  bereikbaarheid van de binnenhavens van Lochem, Deventer en Zutphen te garanderen en de havens te  versterken en te verduurzamen. Dit sluit aan op de ambitie van de provinciale omgevingsvisies en geeft invulling aan de (Europese) ambities voor de North Sea-Baltic Corridor.

De regio zet in op het optimaliseren van logistieke ketens en de transitie naar schoon en slim transport.  Hiermee worden stappen gezet in het verduurzamen van goederenvervoer (van weg naar water), het  digitaliseren van de logistieke dienstverlening en het versterken van de bereikbaarheid van de regio.

Regio Stedendriehoek richt zich op de hele logistieke keten (weg-, water- en spoorinfrastructuur) door  goede voorbeelden uit te wisselen, een gezamenlijke aanpak te stimuleren, te verduurzamen en slimme  logistieke oplossingen toe te passen.

Om de regionale doelen te bereiken:

 • Bouwen we verder aan een regionaal netwerk van bedrijven, overheid en onderwijs voor de aanpak  van opgaven die op de logistiek afkomen.
 • Leveren we in 2023 een actieplan op om de logistieke arbeidsmarkt te versterken.
 • Voeren we een pre-verkenning uit voor het verlengen van de Prins Bernardsluis Deventer voor een Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.
 • Faciliteren we de realisatie van clean energy hubs voor logistiek
 • Zorgen we voor de inzet van een logistiek kennismakelaar, die ondernemers en hun  samenwerkingsverbanden ondersteunt bij het toepassen van slimme en schone logistieke  oplossingen.
 • Zetten we samenwerking binnen Port of Logistics Overijssel voort.
 • Lobbyen we bij het Rijk met betrokken partijen voor:
  • Aanpak IJsselbruggen Zutphen.
  • Verbeteren havens en kades in Lochem.
  • Verbeteren bereikbaarheid havens Deventer en Zutphen.
  • Vervanging Prins Bernardsluis Deventer.
  • Verkennen we de haalbaarheid van een derde IJsselbrug bij Zutphen bij bedrijventerrein De
   Mars. De derde IJsselbrug richt zich op een betere regionale doorstroming van het verkeer, het
   beter verbinden van de verschillende provinciale wegen rondom Zutphen, de leefbaarheid van de woonomgeving en de economische versterking van de regio.