Vitaal Landelijk Gebied

Leefbaar landelijk gebied

We werken aan een gezond robuust water- en bodemsysteem als randvoorwaarde voor een vitaal landelijk gebied, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Nu én in de toekomst, in een veranderend klimaat.

Een aantrekkelijke landelijke woonomgeving vraagt nabijheid, ofwel goede bereikbaarheid van voorzieningen als winkels, zorg en onderwijs. Dit blijft vooral in de kleinere kernen een uitdaging. Daarnaast landen opgaven met een grote ruimtelijke impact – zoals de energietransitie – veelal in het landelijk gebied; de balans tussen natuur, recreatie, werken en wonen blijft een aandachtspunt.

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Realiseren we voor jongeren een betaalbaar woningaanbod in onze dorpen en zetten we in op geschikt
    woningaanbod voor ouderen om langer zelfstandig wonen in de dorpen mogelijk te maken.
  • Bieden we ruimte voor alternatieve invullingen van leeggekomen agrarisch vastgoed.
  • Verkennen we hoe we de bereikbaarheid van onze kernen op peil houden.
  • Zetten we in op het behoud van (streek)buslijnen en beschikbaarheid van het OV en op een  samenhangend netwerk van recreatieve verbindingen in de regio.