Vitaal Landelijk Gebied

Hoge landschappelijke kwaliteit

We zorgen voor behoud en versterking van meer biodiversiteit en een hoge landschappelijke kwaliteit in een tijd dat veel opgaven impact hierop hebben.

We hebben een prachtig landschap met een rijke historie, daarover zijn inwoners en bezoekers van onze regio het eens. De kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit staan onder druk, want we staan aan de vooravond van grote veranderingen. Er moet plaats blijven en worden gemaakt voor natuur, energie, stikstof, wonen, economie en recreatie.

Het komt allemaal samen in het landelijk gebied, waarbij we ook rekening moeten houden met de mogelijkheden en beperkingen die bodem en water met zich meebrengen. Het daarbij behouden van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten is complex. Gemeenten moeten deze moeilijke vraagstukken samen oppakken en de ondernemers in het gebied erbij betrekken, want besluiten hebben grote impact op het buitengebied.

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Brengen we het watersysteem en het huidige en gewenste landschappelijke netwerk in beeld.
  • Inventariseren we de gewenste verbindingszones vanuit de gemeentes voor versterking van de groenblauwe dooradering.
  • Stemmen we regionaal af bij afwegingen met een grote (ruimtelijke) impact op het landelijk gebied.
  • Werken we samen aan gemeente overstijgende landschapsverbetering en versterken van de biodiversiteit, zoals brongebied Grote Wetering (IJsselvallei) en A1 miljoen bomen.
  • Zoeken we als regio actief naar koppelkansen voor landschapsversterking bij de opgaven die er liggen.