Slimme Groene Verstedelijking

Goede bereikbaarheid voor inwoners en bedrijven

In 2030 is de bereikbaarheid via weg en spoor op een duurzame en slimme manier verbeterd en is de regio blijvend aantrekkelijk voor huidige en toekomstige inwoners.

Een goede en duurzame bereikbaarheid is essentieel voor het binden van bedrijven, het aantrekken van arbeidskrachten en studenten, toegang tot voorzieningen voor onze inwoners en het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar een goede bereikbaarheid is geen vast gegeven. Zonder aanvullende maatregelen leiden onze ambities op het gebied van wonen en werken tot extra knelpunten bovenop de al aanwezige verkeersknelpunten.

Vervoer moet veilig, slim en duurzaam zijn, en bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. We  koppelen mobiliteit slim aan de thema’s wonen en werken, bijvoorbeeld rond de stationsgebieden en met mobiliteitshubs in de buurt van woon- en werklocaties. Dit geldt voor kleine en grote gemeenten.

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Verkennen we opties voor bovenlokale deelmobiliteit
  • Zetten we in op een betere doorstroming op de A1-corridor (deel Apeldoorn-Barneveld) en een Bus Rapid Transit A50 (Zwolle-Apeldoorn-Arnhem)
  • Ontwikkelen we een gevarieerd stelsel van mobiliteitshubs
  • Ontwikkelen we een fietsvisie met hoogwaardige regionale fietsroutes
  • Lobbyen we voor meer personenvervoer over de bestaande spoorlijnen in onze regio: bevorderen personenvervoer Oost-West corridor, noord-zuid-corridor (verdubbelen spoor Olst-Deventer) en  verplaatsen van goederenvervoer
  • Stimuleren we het gebruik van waterstof voor zowel particulieren als vrachtverkeer
  • De A50 verbindt onze regio met de buitenring van steden rondom de Randstad van Eindhoven/Den  Bosch, Nijmegen/Arnhem en Zwolle. Wij steunen verbetering van deze buitenring en richten ons  speciaal op het deel Zwolle-Apeldoorn-Arnhem. Wij werken aan de uitvoering van ons Position Paper,  de aanleg van een goede fietsverbinding Apeldoorn-Zwolle en lobby voor structurele verbetering aan weg en spoor