Vitaal Landelijk Gebied

Gezond en robuust water- en bodemsysteem

We werken aan een gezond robuust water- en bodemsysteem als randvoorwaarde voor een vitaal landelijk gebied, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Nu én in de toekomst, in een veranderend klimaat.

We lopen tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan. Het veranderend klimaat vergroot de opgaven die daarmee samenhangen. Water en bodem worden daarom sterker sturend en ordenend voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het is noodzakelijk dat we als regio onze krachten bundelen op dit thema, want water- en bodemsystemen houden zich niet aan gemeentegrenzen.

Om de regionale doelen te bereiken:

  • Werken we samen met onze achterbannen aan een gezond en robuust water- en bodemsysteem.
  • Maken we een gebiedsgerichte vertaling van het Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG). Voor  Deventer loopt dit via Deventer loopt dit via het PPLG Overijssel (Gebiedstafel Salland).
  • Brengen we in beeld hoe klimaat, water en bodem sturend zijn in de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied.
  • Maken we ‘massa’ van lokale initiatieven die gericht zijn op gezonde bodem en klimaatadaptatie.
  • Zoeken we naar verdien-, en bedrijfsmodellen rondom bodem- en watersystemen. We bieden experimenteerruimte en pilots.