Regio Deal

Cleantech Regio Deal 2019

In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de toenmalige Cleantech Regio om uit te werken tot een Regio Deal.

De toegevoegde waarde van de Regio Deal zit hem in de onderlinge samenwerking tussen gemeenten, provincie en rijk en in de projecten die bijdragen aan de brede welvaart in de regio. Met als doel het versterken van het vestigings- en leefklimaat.

Ambities en doelen Cleantech Regio Deal
  • Investeren in onze regio
    Voor de totstandkoming van de Cleantech Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen beschikbaar. De totale waarde van de Regio Deal behelst echter een investering van ruim € 100 miljoen, ondernemers in de regio investeren namelijk het meest.
  • Groene Groei
    De regio streeft naar het versterken van de aantrekkelijkheid van de regio. Met als doel om bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Dit leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners. Dat gebeurt ook in een verbeterde balans tussen industrie en leefomgeving. Deze inspanningen leiden tot een structurele verlaging van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, grondstofgebruik en het fossiele brandstofverbruik in de regio. Onderdeel van een inclusieve groei zijn schone mobiliteitsoplossingen om de uitstoot van CO2 en het effect op de leefomgeving te verminderen.
  • Cleantech Werkt
    Met deze Regio Deal wordt beoogd om meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarom investeert de regio in jongeren en in bestaande werknemers én het verborgen arbeidspotentieel. Dit gebeurt op alle niveaus: van voortgezet onderwijs tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Daarom wordt ingezet op een excellent, passend en vooral vraag gestuurd opleidings- en trainingsaanbod. Op die manier wordt de economische zelfstandigheid van de inwoners versterkt en kan de brede welvaart op termijn beter worden gegarandeerd.

In maart 2023 publiceerden we de voortgangsrapportage van deze Regio Deal, die kunt u via onderstaande link downloaden.

Gerelateerd
Meer berichten