Slimme Groene Verstedelijking

24.000 nieuwe woningen en verduurzamen bestaande wijken

In 2030 zijn 24.000 woningen extra toegevoegd aan de Regio Stedendriehoek ten opzichte van 2022, daarnaast hebben we 20.000 woningen verduurzaamd in bestaande wijken en hebben we in 2030 een flink aantal woningen gerealiseerd die geheel of gedeeltelijk uit circulaire of bio-based materialen bestaan.

De toevoeging van nieuwe en passende woningen biedt woonruimte aan huidige en nieuwe inwoners. Dat is nodig om de leefbaarheid van de regio te behouden en daarmee bij te dragen aan het oplossen van het  landelijk woningtekort en het tegengaan van de vergrijzing in de regio. Dat vraagt om woningen die passen bij de vraag; van studenten tot ‘lege nesters’, van gezinnen tot arbeidsmigranten en van sociale woningbouw tot koopwoningen. Meer woningen zijn ook nodig om doorstroom op de woningmarkt mogelijk te maken.

Daarnaast zetten we in op verduurzaming: het klimaatbestendig maken en het versterken van de  leefbaarheid van bestaande en nieuwe wijken. Bijvoorbeeld door het circulair bouwen van woningen, het verduurzamen van 20.000 woningen, het ondersteunen van de energietransitie in wijken en het daarbij betrekken van lokale ondernemers en onderwijspartijen. En door werklocaties en woningen goed met elkaar verbonden te houden.

Bij de keuzes waar en hoe te bouwen zijn de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem een  sturend principe voor ons. Daarnaast vragen energietransitie, klimaatverandering en gebruik van  grondstoffen de aandacht. Ook daar houden we rekening mee.

Om de regionale doelen te bereiken:

 • Sluiten we een woondeal met het Rijk.
 • Monitoren we de voortgang van nieuwbouw bij gemeenten.
 • Zorgen we voor passende woonruimte voor (tijdelijke) arbeidsmigranten en andere doelgroepen.
 • Werken gemeenten, woningcorporaties en ondernemers aan impactvol circulair aanbesteden en  circulair bouwen.
 • Voeren we een gebiedsgerichte aanpak voor nieuwe en bestaande wijken om energietransitie en  klimaatadaptatie te realiseren.
 • Onderzoeken we de effecten van klimaat en groen op de gezondheid in de steden.
 • Experimenteren we met de toepassing van nieuwe grondstoffen en lokale en/of bio-based producten.
 • Maken we afspraken met lokale bouwers over klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen.
 • Passen gemeenten mobiliteitsoplossingen toe volgens het STOMP-principe. Bij dit ontwerpprincipe staat de auto niet langer centraal bij het inrichten van een ruimte, maar gaan we eerst uit van de voetganger (Stappen), dan de fietser (Trappen), OV en MaaS (Mobility as a Service). De privé-auto wordt als laatste meegenomen in de inrichting.
 • Onderzoeken we actief financieringsmogelijkheden via het investeringsplatform Stedendriehoek om  bovenstaande doelen te realiseren.
 • Denken we samen met de provincies Gelderland en Overijssel na hoe het eigendom en de exploitatie van publieke warmtenetten het beste kan worden georganiseerd.
 • Stimuleren we de verduurzaming van bedrijven en maatschappelijk vastgoed.