Vitaal Landelijk Gebied

Ketensamenwerking ‘Boeren voor Biobased Bouwen’ breed gedragen

7 juli 2023

Op 6 juli committeren acht sectoren zich aan het vervolg van ‘Boeren voor Biobased Bouwen’. Vanuit een brede groep met zo’n 80 deelnemers vanuit de agrarische sector, de bouw en de overheid, geven zij een gezicht aan de enorme energie die er binnen de keten van plant tot pand aanwezig is. Binnen de samenwerking blijft ieder vanuit zijn eigen doelen het project aanjagen en een regionale ketensamenwerking voor biobased bouwen ondersteunen. Binnen het project komen meerdere transities bij elkaar waardoor het bijdraagt aan de klimaatdoelen, nieuw perspectief voor de landbouw, duurzaam bouwen, agrarisch natuurbeheer en toekomstgerichte landschapsinrichting. Het project wordt begeleid door het programma Building Balance, dat landelijke en regionale ketens initieert, stimuleert en ondersteund.

Nieuwe verdienmodellen voor duurzame toekomst

In de Regio stedendriehoek wordt met het project ‘Boeren voor Biobased Bouwen‘ gewerkt aan een ketensamenwerking voor biobased bouwmaterialen. Het verbouwen van teeltgewassen, het verwerken van deze gewassen tot biobased bouwmaterialen en de toepassing van deze producten in Regio Stedendriehoek vormt een basis waar veel energie op zit. Naast de agrarische sector, verwerkers en (bouw)bedrijven, zijn ook corporaties, overheden en het waterschap actieve deelnemers in deze ketensamenwerking van plant tot pand. In elke fase van het proces wordt voor en door de deelnemers waarde toegevoegd voor het behalen van de klimaatdoelen. Dit kunnen nieuwe verdienmodellen zijn of nieuwe producten, maar ook een duurzame leefomgeving en een versnelde stap naar een biobased economie.

Ketenvorming sectoren

Pouwel Inberg, Gemeente Brummen:
“Ja, wij gaan door want wij vinden een goed toekomstperspectief voor onze boeren heel belangrijk.Daarnaast ondersteunen wij duurzaam bouwen. Tussen het telen van het gewas hennep tot het gebruik van het eindproduct in de bouw moeten veel verbindingen worden gelegd. Door dit project helpen we agrariërs bij het omschakelen naar alternatieve gewassen, én werken we toe naar duurzaam bouwen. Een mes dat aan twee kanten snijdt.”

Vincent Buitenhuis, Woningcorporatie Veluwonen:
Ja, wij gaan door want als woningcorporatie verwachten onze huurders goede, comfortabele en
gezonde woningen. Voor jong en oud, voor huidige en toekomstige generaties. Het gebruik van natuurlijke (biobased) materialen is eigenlijk heel logisch wanneer wij het hebben over een gezonde, duurzame en groene woonomgeving. Wij bouwen nog niet standaard biobased,maar hebben hierin wel ambitie. We doen graag ervaring en kennis in de praktijk op, en we zien kansen voor samenwerking in een regionaal initiatief met perspectief voor boeren en bouwers. Veluwonen wil hiermee meerwaarde ontwikkelen voor wonen en werken aan de rand van de Veluwe!

Richard van Hoorn, Waterschap Vallei en Veluwe:
“Ja, wij gaan als waterschap door omdat wij overtuigd zijn dat het telen van vezelgewassen een aanwinst is voor zowel de agrarisch ondernemer, ons leefmilieu en de transitie naar duurzamere bouwmaterialen. Een transitie is iets waar je als partners samen aan werkt in een gebied.”

Alfons van de Belt, agrariër:
‘Ja, ik ga door omdat vezelhennep positief is voor bodem met een enorme beworteling, weinig mest nodig heeft, geen gewasbescherming en veel CO2 vastlegt. Ik lever hiermee een bijdrage aan de zoektocht naar een beter toekomstig verdienmodel voor boeren in de regio.

Sjoerd Elgersma, Hofmeijer Voorst:
‘Ja, wij gaan doorwant wij werken aan een eerlijk verdien model voor de gehele keten. Deze keten start bij de landbouw, dus zetten wij ons in voor vezelteelt met een gezond rendement voor boer en bodem. Waar gewenst ondersteunen wij hiermee de transitie van de sector, en dragen vanuit onze hoge duurzaamheidsambitie bij aan een toekomstbestendige regio.’

Rutger Vrielink, Heminkgroep:
“Ja, wij gaan door, want we hebben een enorme renovatieopgave waaraan we op een duurzame wijze invulling willen geven! Wij geloven in regionale ketensamenwerking en zien in biobased bouwmaterialen de toekomst. Alleen samen kunnen we deze duurzame transitie versnellen. In onzeprojecten bedienen we opdrachtgevers daarom met concrete duurzame en circulaire onderhouds en renovatieoplossingen.”

Willem Hendrik van Randwijk, Dijkhof Bouw:
Ja, wij gaan door want wij hebben een grote passie voor duurzaam en toekomstbestendig bouwen.Als bouwbedrijf werken wij graag met ketenpartners die intrinsiek gemotiveerd zijn om deze transitie met elkaar tot een succes te brengen. Naast het belang om op een duurzame manier te willen bouwen, vragen onze vaste opdrachtgevers ook steeds vaker naar duurzame en alternatieve manieren van bouwen, waarop biobased bouwen een antwoord is.

Gerhard Hospers, BMN-Greenworks:
Ja, wij gaan door, want als BMN Bouwmaterialen hechten wij veel waarde aan ketensamenwerking
en het adviseren en vermarkten van duurzame bouwmaterialen middels ons Greenworks concept.
Wij zien de gezamenlijke kansen voor agrariërs, bouwers en opdrachtgevers. Samen bouwen we aan een duurzamer Nederland.

Er is door Gemeenten geïnvesteerd in dit project vanwege innovatie en landbouwtransitie. Ze doen mee met de IJSSELBIËNNALE. Namens de Regio stedendriehoek is onze collega Ria Markvoort, projectleider perspectief agrarisch ondernemerschap betrokken. Dit is ook een aanvraag voor de regiodeal24. De voordelen: goed voor de bodem, verdienmodel voor boeren, isolatiemateriaal uit de omgeving, samenwerken agrarische en bouwsector t.a.v. natuurinclusief bouwen ondersteunen en stimuleren in onze regio. Het gaat over meerdere projecten in Nederland, kijk ook op www.buildingbalance.eu.

  • Vitaal Landelijk Gebied
    Ria Markvoort

    Projectleider Perspectief voor Agrarisch Ondernemerschap

    06 288 46 255