Wie maken de RES?

De RES is een samenwerkingsverband van de deelnemende gemeenten binnen de RES Stedendriehoek. We leggen hieronder uit wie er in de stuurgroep zitten, waar- en hoe zij besluiten en welke besluiten zij hebben genomen. Zo werken we samen, transparant en doeltreffend.  

De stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouders duurzaamheid/energie en portefeuillehouders RO van de samenwerkende gemeentes. Daarnaast zijn ook de gedeputeerde van de provincie Gelderland, de heemraden van de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei & Veluwe en de relatiemanager van Liander lid van de stuurgroep. Vanuit de Regio Stedendriehoek sluit een lid van de strategische board aan en de procesmanager en projectsecretaris van het programma RES. 

Wie is wie in de Stuurgroep RES?

Wat doet de stuurgroep?

De stuurgroep RES is opdrachtgever van het RES-proces. Voor de bestuurlijke afstemming en besluitvorming komen zij ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De stuurgroep stelt de bestuurlijke afspraken op in de RES Herijking 2.0 (en verder) en rapporteert de voortgang van het RES-proces in het RES-Voortgangsdocument.  

De regionale bestuurlijke afspraken worden door de leden van de stuurgroep doorgeleid naar het bevoegd gezag voor besluitvorming. Dit zijn het college van B&W en de raden van de aangesloten gemeenten.  

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van een RES 2.0.  Verder is de stuurgroep bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de regie op een goed communicatie- en participatieproces richting de verschillende doelgroepen.  Ook is de stuurgroep verantwoordelijk voor de coördinatie en besluitvorming van het opstellen en uitvoeren van de RES 2.0. Ze neemt het besluit en stuurt de bijbehorende documenten naar de negen besluitvormende gremia.  

Besproken onderwerpen en besluitenlijst stuurgroep

Hier lees je wat er tot nu toe is besloten of vastgelegd. Dit is een overzicht van notulen en andere belangrijke documenten.  

Contact

Ontvang je graag meer informatie? Of heb je een vraag of wil je een toelichting in je gemeenteraad of commissie? Neem dan contact op met de werkorganisatie van de RES via res@regiostedendriehoek.nl.